Θαλάσσια Οικονομία

Στην παρούσα θεματική περιγράφονται οι βασικές έννοιες Της θαλάσσιας οικονομίας με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού και της εμπορικής ναυτιλίας. Επισημαίνεται το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό προφίλ τους.