Geografija | Informatika | Matematika

Pedagoški sadržaj (ključni pojmovi)

  • Tradicionalna zanimanja i umijeća
  • Suvremena zanimanja
  • Održivi razvoj

Potrebno Predznanje

matematički alati: uspoređivanje vrijednosti, zbrajanje, dijeljenje, razlomak, postotak, koordinatni sustav, grafički prikaz – ovisno o uzrastu

Ishodi učenja/kompetencije

UČENICI ĆE MOĆI:

  • provesti anketu prema uputama
  • obraditi rezultate ankete
  • prikazati rezultate, tablično i grafički
  • objasniti rezultate ankete i javno ih prezentirati
  • upoznati zanimanja ljudi u zavičaju, u prošlosti i sadašnjosti

Opis aktivnosti / nastavni scenarij

Priprema:
#1

( u razredu) učenici usustavljuju sadržaje koji određuju osobnu kartu zavičaja (geografski položaj, klima, kulturne i prirodne znamenitosti, povijest, životni uvjeti, djelatnosti ljudi u zavičaju…).
Započinje rasprava o tome što su naši ljudi radili u nedavnoj i davnoj prošlosti, što su proizvodili, od čega su živjeli. Učenici s učiteljem formuliraju što ih zapravo zanima i zajedno s učiteljem oblikuju prvi listić za istraživanje. Dobivaju upute za samostalni istraživački rad izvan nastave (upitnik u prilogu). Svrha je istraživanja (na reprezentativnom uzorku) prikupiti informacije o tome koje su vještine i umijeća omogućila preživljavanje trima prethodnim naraštajima stanovnika Brača.

Provedba:
#1

Učenici samostalno, izvan nastave prikupljaju informacije uz pomoć istraživačkog listića. Svaki učenik primjenjuje upitnik u krugu vlastite šire obitelji (tri naraštaja).

#2

(u učionici): Učenici (podijeljeni u skupine) uz vodstvo učitelja obrađuju dio prikupljenih informacija (o zanimanjima i umijećima ljudi). Prije toga popisuju i na ploču zapisuju sva zanimanja koja su se pojavila u odgovorima ispitanika. Skupina A: analizira učestalost pojedinoga zanimanja u svakom od 3 vremenska razdoblje.: 1980., 2000. i 2020. Skupina B: analizira promjene učestalosti pojedinog zanimanja tijekom posljednjih 40 godina (1980.-2020.)

#3

Učenici različitim grafikonima prikazuju prikazuju podatke o zanimanjima ljudi kroz tri razdoblja (stupčasti, kružni dijagram…); crtaju ručno ili digitalno.

#4

Koristeći koordinatni sustav i pravac učenici izrađuju projekciju zastupljenosti pojedinih djelatnosti u budućnosti.

#5

Zaključak:
Učenici prezentiraju rezultate istraživanja ostalim učenicima i učiteljima te najavljuju nastavak istraživanja u daljnjem radu.

Dodatne informacije

Vrsta aktivnosti: Analiza podataka, Rasprava, Terensko istraživanje
Ciljana skupina: Od 11 godina, Od 12 godina, Od 13 godina, Od 14 godina
Mjesto izvođenja: Učionica, Vanjska aktivnost
Potrebni materijali: Istraživački listić, računala
Trajanje aktivnosti: Priprema:

2 sata

Provedba:

2-3 sata

Autor: OŠ PučišćaSlobodno korištenje
Poveznice:
Bilješke autora:

Važno je učenicima dati jasne upute uoči njihova samostalnog istraživačkog rada (bilježimo samo zanimanja članova obitelji koja donose redovite novčane prihode. Isključuju se sporedni i povremeni poslovi koji su sveprisutni u životu ljudi u malim mjestima).
Prilikom obrade prikupljenih informacija mogu se preklapati odgovori ispitanika jer ponekad više učenika istraživača potječe iz iste obitelji.

Za svako razdoblje istraživanje se provodi na zasebnom uzorku. Sva tri uzorka nisu jednakobrojna (što se ide dalje u prošlost, obuhvaćeno je više članova obitelji). Stoga je bitno sljedeće :

  1. Horizontalne analize (unutar istog razdoblja – istog uzorka) provode se iskazujući konkretne vrijednosti.
  2. Vertikalne analize (kroz više razdoblja – više uzoraka) provode se iskazujući isključivo postotne vrijednosti.
Tema ovog iskustva: Kulturna baština
Dodatni resursi: Pdf verzija