Βιοποικιλότητα

Η λεκάνη της Μεσογείου φιλοξενεί μια τεράστια ποικιλία οικοσυστημάτων και θαλάσσιων ειδών. Η απώλεια βιότοπων, τα χωροκατακτητικά είδη, η υπερεκμετάλλευση, η ρύπανση, ο τουρισμός και άλλες μορφές ανθρωπογενών δραστηριοτήτων είναι οι κύριες αιτίες της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας στη λεκάνη της Μεσογείου. Σε αυτή τη Θεματική παρουσιάζονται βασικά περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τη μείωση της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο