Απόβλητα και Ρύπανση

Το παρόν κεφάλαιο επεξεργάζεται διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που υφίσταται η λεκάνη της Μεσογείου εξαιτίας των επιπτώσεων της ρύπανσης στα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα