Πολιτική και Διακυβέρνηση

Το θέμα αυτό θα καταστήσει τους μαθητές ικανούς να κατανοήσουν τις προκλήσεις της μετανάστευσης και της διεθνούς συνεργασίας στη λεκάνη της Μεσογείου